Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa tècnica MISMeC

  • Durada: 2 quadrimestres
  • Règim: Presencial
  • Crèdits: 60 ECTS 
  • Places d'accés:
    40 (20 itinerari anglès + 20 doble titulació)
  • Docència:
    itinerari en anglès i doble titulació en espanyol/català
Sou a: Inici / Pla d'estudis / Mòdul 3. Taller de projecte / L'experiència del taller a Viladecans

L'experiència del taller a Viladecans

El municipi de Viladecans, a l'àrea metropolitana de Barcelona, ha confiat al taller de projecte del curs 2014-2015 un estudi del barri de Ponent —inclòs en els ajuts de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya— amb el propòsit de millorar el seu metabolisme social.

L'estratègia ambiental de Viladecans ve marcada pel Pla d'Acció d'Energia Sostenible, PAES, elaborat en el marc del Pacte d'Alcaldes de la Unió Europea, amb la finalitat de determinar i reduir la petjada de carboni de les ciutats. El PAES va permetre establir l'impacte del consum energètic en els àmbits domèstic, industrial, serveis, transport, sector primari i aigua, amb la finalitat d'arribar a l'horitzó europeu de reducció d'emissions de CO2, augmentar la implementació d'energies renovables i l'eficiència energètica en un 20% per a l'any 2020.

Dins d'aquest marc d'actuació, l'objectiu definit per l'equip d'estudiants del taller ha estat definir una estratègia d'intervenció en el conjunt d'habitatges i en els espais públics que permeti incrementar l'habitabilitat reduint-ne la dependència del carboni
 


Des d'un punt de vista normatiu, el concepte d'habitabilitat se circumscriu a l'àmbit de l'habitatge, definida com una exigència de mínims quantitatius. El taller del MISMeC proposa, en canvi, considerar l'habitabilitat com el conjunt de les condicions d'accés a la satisfacció de necessitats que defineixen una qualitat de vida socialment acceptada, des de la intimitat de l'habitació fins a l'espai públic. D'altra banda, la millora d'habitabilitat que es persegueix no pot produir-se sobre la base d'un increment de recursos energètics en cicles oberts, sinó reconeixent les limitacions socialment exigibles a la generació d'emissions i tendint a l'obtenció d'un entorn nZEB.

Les línies d'actuació desenvolupades en el taller s'han enfocat cap a la diversificació i increment de les activitats domèstiques per a satisfer les necessitats dels diversos perfils de llars existents o potencials, implementant criteris d'accessibilitat universal, augmentant-ne selectivament la superfície i l'equipament domèstic. S'han afavorit escenaris per a les activitats de relació social, interacció generacional i, en certs casos, s'han considerat activitats productives.

Tot això, s'ha desenvolupat per a poder garantir unes condicions acceptables de confort —especialment sensibles als casos de pobresa energètica— introduint la captació passiva, la generació d'energies renovables, l'increment d'eficiència tèrmica de l'envolupant o la gestió del cicle de l'aigua i de residus. En paral·lel, el taller ha considerat la viabilitat de les solucions proposades, incidint en la gestió dels recursos econòmics necessaris.

L'aportació del taller és una nova manera d'entendre la qualitat de vida dels habitants, vinculada a la diversitat social, en el seu entorn quotidià i relacionant-la sinèrgicament amb l'ús de recursos; un nou instrument d'avaluació de l'habitabilitat generador d'accions de transformació en funció de les emissions de GEI, mitjançant una nova visualització de la petjada de carboni en l'àmbit de barri; la identificació d'oportunitats per tal d'actuar al barri a través d'un model replicable, que respongui a les demandes d'habitabilitat en altres àmbits, incorporant-hi una visió sostenibilista global.