Vés al contingut (premeu Retorn)

Indicadors de qualitat

Fitxa tècnica MISMeC

  • Durada: 2 quadrimestres
  • Règim: Presencial
  • Crèdits: 60 ECTS 
  • Places d'accés:
    40 (20 itinerari anglès + 20 doble titulació)
  • Docència:
    itinerari en anglès i doble titulació en espanyol/català
Sou a: Inici / Indicadors de qualitat

Indicadors de qualitat

El màster en xifres

87% de professors permanents són doctors —més un 40% de professors no permanents— i la totalitat tenen un nivell acadèmic equivalent a màster i un coneixement expert en els seus camps respectius, des de l'exercici de la professió, així com des de la docència, la recerca i la transferència de coneixement.

65% d'estudiants internacionals en l'edició actual, a causa de l'interès global per la sostenibilitat integrada en l'arquitectura i l'urbanisme com a base per a la intervenció, en un clima de comunicació i de relació entre estudiants i professorat. Els/les estudiants procedeixen majoritàriament d'Espanya, Equador, Xile, Mèxic i altres països americans. Són titulats en l'àmbit de l'arquitectura, l'edificació i —en un percentatge menor— l'enginyeria.

17 anys d'investigació i experiència acreditats en el terreny de la sostenibilitat, des que el 1999 es publica l'Informe Mies, amb l'objectiu d'establir les bases per a una política ambiental a l'ETSAV.

100% de taxa de rendiment acadèmic, considerant els crèdits aprovats en relació als crèdits matriculats, amb un promig ponderat de 8,25 sobre 10 punts al darrer quadrimestre de tardor i de 8,5 al de primavera. 

Quadrimestre de primavera 2014-2015

Quadrimestre de tardor 2015-2016

Els estudis de l'àmbit de l'arquitectura impartits per la Universitat Politècnica de Catalunya figuren en la posició núm. 26 del món i novena d'Europa en el QS World University Ranking by Subject de 2017. Altres indicadors de la posició global de la UPC estan disponibles aquí

Verificació oficial

El màster ha estat verificat pel Consell de Govern de la UPC, segons l'acord d'octubre de 2013; ha rebut l'informe favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU, el maig de 2014; i la verificació del Consejo de Universidades, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el juliol de 2014.

La mateixa agència AQU ha valorat positivament, amb el Certificat AUDIT, el disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la ETSAV, aplicable a titulacions oficials, com ho és el MISMeC.

Inscripció en el registre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Memòria verificada pel Consell de Govern i revisada per l'AQU

Informe favorable de l'AQU

Verificació del Consejo de Universidades

Certificat AUDIT


La doble titulació entre el MISMeC i el màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat, MCTS, ha estat informada favorablement i aprovada pel Consell de Govern de la UPC, segons l'acord 109 de juny de 2016.

Memòria de la doble titulació aprovada pel Consell de Govern

Coordinació docent

La Comissió Acadèmica del màster assegura la coordinació de les assignatures que integren un bloc de coneixements en un mateix curs. Ha de garantir, d'una banda, la interrelació entre les diferents matèries que s'imparteixen al curs amb l'objecte d'aconseguir el desenvolupament i resolució de problemes interdisciplinaris i, d'altra banda, l'adquisició de competències tant tècniques com de caràcter transversal per part de l'alumnat.

Actua també com a comissió d'avaluació. Dins de les seves funcions hi ha la de participar en les diferents reunions d'avaluació per realitzar un seguiment dels resultats acadèmics de l'alumnat, investigar les causes de possibles desviacions dels resultats acadèmics respecte de les previsions i proposar solucions.

A més, cada estudiant té assignat un tutor que vetlla per l'adequació de la titulació als seus interessos acadèmics, pel seguiment dels seus estudis i la seva integració en els grups de treball, amb especial atenció als primers mesos del màster.